Wyraź zgodę na powiadomienia dotyczące abonamentów.

Szanowny kliencie, aby usprawnić proces przedłużania Identyfikatorów/Abonamentów udostępniliśmy poniższy formularz umożliwiający wyrażenie zgody na powiadomienia dotyczące kończących się terminów ważności Identyfikatorów/Abonamentów. Dzięki wyrażeniu zgody w ustalonym czasie przed końcem Identyfikatora/Abonamentu zostaniesz powiadomiony drogą SMS-ową o konieczności jego przedłużenia. Aby wyrazić zgodę wypełnij poniższy formularz.

Wprowadź numer abonamentu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) na podstawie: ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i z uchwały Nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 poz. 1605)
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wcześniej wyrażonej zgody (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia skargi od organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla zrealizowania celu.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.
Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej.