Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Konrad Marciński.
 • E-mail: konrad.marcinski@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 52 44 503

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
 • Adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
 • E-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 34 12 041

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zajmuje lokale biurowe w trzech lokalizacjach miasta.

1. Ul. Partyzantów 36 w Gdańsku:

 • Budynek biurowy A – budynek trzykondygnacyjny o dwóch wejściach, wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych,
 • Budynek biurowy B – budynek dwukondygnacyjny, wejście z pochylnią dla wózków inwalidzkich, wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych,
 • Budynek biurowy C – budynek trzykondygnacyjny, wejście z pochylnią dla wózków inwalidzkich, wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych,
 • Budynek biurowy D - budynek trzykondygnacyjny, wejście bezpośrednio z poziomu terenu, wyposażony w windę (z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a) i toaletę dla niepełnosprawnych,

Na wyposażeniu kompleksu budynków jest urządzenie do przemieszczania wózków inwalidzkich na wyższe kondygnacje zwane "schodołazem".

2. Ul. Wyspiańskiego 9A:

 • Budynek biurowy dwukondygnacyjny o dwóch wejściach – jedno wejście z pochylnią dla wózków inwalidzkich, wyposażony w toalety dla niepełnosprawnych, komunikację na górna kondygnację zapewniają dwie platformy napędzane elektrycznie do przewozu osób niepełnosprawnych.

3. Ul. Trubadurów 4 w Gdańsku:

 • Budynek biurowy dwukondygnacyjny – brak możliwości obsługi osób niepełnosprawnych.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) na podstawie: ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i z uchwały Nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 poz. 1605)
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wcześniej wyrażonej zgody (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia skargi od organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla zrealizowania celu.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.
Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej.